top of page

Information om behandling av personuppgifter

info@shazarealestate.com

+4620-660 612

Shaza Luxury Real Estate Group AB

Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm

Org.nr: 559365-3453

www.shazarealestate.com

www.forbesglobalproperties.com/members/shaza-luxury-real-estate/

Bakgrund

Shaza Luxury Real Estate Group AB samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för våra fastighetsmäklartjänster. Denna informationstext anger vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas. Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av personuppgifter. Med "personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Om du köper en fastighet som Shaza Luxury Real Estate Group AB förmedlar behandlar vi personuppgifter för följande ändamål. Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Namn

 • Adress

 • E-postadress

 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Shaza Luxury Real Estate Group AB har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en fastighet förmedlad av Shaza Luxury Real Estate Group AB. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre månader från tillträdet.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn

 • Adress

 • Personnummer

 • Kontonummer

 • Kopia på ID-handling

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell fastighet, t.ex. förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn

 • Adress

 • Personnummer

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Låneuppgifter

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Shaza Luxury Real Estate Group AB har ett berättigat intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av fastigheten. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en fastighet förmedlad genom Shaza Luxury Real Estate Group AB. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn

 • E-postadress

 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Shaza Luxury Real Estate Group AB har ett berättigat intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av fastigheten. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från tillträdet.

 

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Shaza Luxury Real Estate Group AB enligt lag.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har även rätt att ta del av information avseende de skyddsåtgärder som Shaza Luxury Real Estate Group AB har vidtagit för att säkerställa att överföringar utanför EU/EES är lagliga.

 

Vi kan komma att dela personuppgifter med följande:

 • Bostads- och bostadsrättsföreningar samt byggherrar för att kunna fullgöra försäljningen.

 • Enligt fastighetsmäklarlagen kan budförteckning samt spekulantförteckning delas med säljare och köpare.

 • Vid rättsliga anspråk måste Shaza Luxury Real Estate fullgöra förfrågan från Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

 • Mäklarstatistik och liknande statistiktjänster för att tillhandahålla statistik.

 • Banker för att fullgöra en försäljning.

 • Olika bostadssajter för att annonsera bostaden.

 • Shaza Luxury Real Estate kan lämna nödvändig information till myndigheter då vi enligt lag är skyldiga att göra det.

bottom of page